Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

EGO vertrekt vanuit de procesgerichte invalshoek om te kijken naar kwaliteit in het hoger onderwijs.

De hogeschoolopleidingen staan behoorlijk onder druk. Samen met beperking van budgetten is er een toenemend besef dat met een evoluerende populatie van studenten ook de onderwijskundige aanpak op nieuwe leest geschoeid moet. Uiteraard zijn reeds enkele jaren initiatieven te zien, gevoed door een nieuw paradigma waarbij meer aandacht gaat naar actieve betrokkenheid van studenten en de output in het licht van de competentiegerichte benadering komt te staan. Niet helemaal los hiervan is er vanuit het beleid de vraag, c.q. verplichting om opleidingen systematisch door studenten te laten evalueren als basis voor verbeteracties.

Het is op deze achtergrond dat het volgsysteem PSAI (het Procesgericht Self-Assessment Instrument voor studenten) in de aandacht komt te staan. De PSAI is aanvankelijk (vanaf 2002) ontwikkeld in het kader van een Socrates project waarbij hogescholen (lerarenopleidingen) waren betrokken uit vijf Europese landen. Recente ervaringen op vlak van actieonderzoek in hogescholen leverden evidentie op over de waarde van het instrument om studenten een stem te geven in de assessment en de reflectie op kwaliteit en deze ook te laten uitmonden in zinvolle verbeteracties.

Eenmaal de betrokkenheid en het welbevinden van de studenten in kaart is gebracht, alsook hun beleving over bepalende factoren in de opleiding, heeft men handvaten om de leeromgeving zo mogelijk nog krachtiger te maken (aanpak). Men krijgt o.a. zicht op waar de leeromgeving krachtig is, welke elementen nog aandacht verdienen, waar nog kansen liggen om de leeromgeving boeiender te maken. Dit maakt een snelle overstap naar ontwerp en uitvoering van passende initiatieven mogelijk.

Instrumenten

Contextgegevens

Contextvragenlijst op maat van het onderzoek

Procesgegevens studenten

LBS, Leuvense Betrokkenheidsschaal
Volgsysteem PSAI, het Procesgericht Self-Assessment Instrument voor studenten