Kwaliteit in de kinderopvang

EGO vertrekt vanuit de procesgerichte invalshoek om te kijken naar kwaliteit in de kinderopvang.

Om het vraagstuk van kwaliteit in de kinderopvang tot hanteerbare proporties te herleiden starten we met een eenvoudige vraag: ‘Hoe gaat het met de betrokkenen die beroep doen op de opvang?’. De betrokkenen zijn kinderen, medewerkers en ouders. Hun beleving krijgt systematisch aandacht. (H)erkenning van en communicatie over hoe zij de situatie beleven is het vertrekpunt voor het werken aan integrale kwaliteitszorg.

Beleving meenemen gebeurt door welbevinden en betrokkenheid in kaart te brengen op kindniveau, op niveau van medewerkers en team en bij ouders. Dit is een aspect dat in alle momenten en activiteiten verweven zit. Hiervoor zijn diverse instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten zijn gebaseerd op inlevende observatie en bevraging van de betrokkenen.

De communicatie op beleving richten – en niet uitsluitend op de inhoud van wat men doet – heeft een positieve invloed, wat ook de aard van de beleving is. Tegelijk vormen welbevinden en betrokkenheid een sober vertrekpunt voor een verdere analyse waarin ook de condities die bepalend zijn voor het al dan niet realiseren van welbevinden en betrokkenheid geanalyseerd worden. Een snelle overstap naar initiatieven wordt hierdoor mogelijk.

Instrumenten

Contextgegevens

Contextvragenlijst op maat van het onderzoek. Hierbij kunnen ook noodzakelijke condities bevraagd worden (bijv. opleiding,…)

Procesgegevens kinderen

Procesgegevens medewerkers

Vragenlijst medewerkers, met o.a.

  • welbevinden in de contacten met kinderen, collega’s, verantwoordelijke en ouders
  • groepssfeer in de groep kinderen en het team
  • betrokkenheid in het werken met kinderen, collega’s, directie en ouders
  • groepsdynamiek in de groep kinderen en het team.

Procesgegevens ouders

Vragenlijst voor ouders op maat van het onderzoek

Aanpak in de kinderopvang

Bronnen