Ondernemingszin en Ondernemerschap bevorderen

Met de steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontwikkelde CEGO Onderzoek & Ontwikkeling in het schooljaar 2017-2018 een toolbox voor leerkrachtendie hen helpt bij het opzetten en evalueren van activiteiten rond ondernemingszin en ondernemerschap. Met deze nieuwe tool wil men leerkrachten stimuleren om in hun praktijk ondernemingszin en ondernemerschap als doelgebied te integreren. De toolbox helpt lesgevers en andere actoren om in te schatten hoe ‘ondernemend’ hun eigen didactische aanpak en lesactiviteiten zijn en hoe de impact ervan te verhogen.

De ontwikkeling van de toolbox kadert in het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019. Met het actieplan wilt de Vlaamse Regering ondernemingszin en ondernemerschap bevorderen in alle onderwijsinstellingen. De focus ligt op twee aspecten: enerzijds leerlingen en studenten een ondernemende attitude bijbrengen en anderzijds leerlingen en studenten de nodige competenties voor ondernemerschap bijbrengen en hen stimuleren de keuze te maken voor ondernemerschap.

De ontwikkeling van de toolbox biedt een antwoord op de groeiende vraag van lesgevers naar een geüpdate visie op ondernemingszin en ondernemerschap. Bij de ontwikkeling van het pakket zullen actuele inzichten en good practices in Vlaanderen in een basisconcept worden geïntegreerd. Hierop worden twee instrumenten geënt. Een eerste helpt om ondernemingszin en ondernemerschap als doel te herkennen en te waarderen en de focus op ondernemingszin en ondernemerschap aan te scherpen. Een tweede belicht de factoren in de aanpak die de ontwikkeling van ondernemingszin bevorderen. Dit helpt de leerkracht om zijn of haar ‘ondernemende’ aanpak en activiteiten bij te sturen en zo het effect ervan op de leerlingen te verhogen.

De toolbox bestaat uit een laagdrempelig pakket (met illustratieve cases en praktijkverhalen) dat in verschillende varianten zal worden aangeboden in functie van de diverse doelgroepen in het kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs. Naast leerkrachten zullen ook andere begeleiders en ondersteuners werkzaam rond ondernemend onderwijs in scholen, instellingen van het hoger onderwijs en de buitenschoolse context kunnen gebruikmaken van de aangeboden instrumenten.

Promotor

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers

Dorien Wassink