Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) 2019-01-14T14:49:35+01:00

Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK)

Deelproject: Onderzoek naar de relatie tussen aanpak (leerkrachtstijl, klasklimaat en werkvormen), proces (betrokkenheid) en effect op taalvaardigheid in basisscholen met hoge concentratie van GOK-leerlingen

Dit project ging uit van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen en liep van 1 januari 2006 t.e.m. 31 december 2010, i.s.m. het steunpunt Nederlands als Tweede Taal (SNT2- KU Leuven) en steunpunt Intercultureel Onderwijs (SICO-UGent). Binnen het Steunpunt GOK werd een diepte-onderzoek opgezet waarbij werd nagegaan hoe leerkrachten omgaan met heterogene en kansarme groepen, en meer bepaald hoe leerkrachten denken rond verschillende aspecten van diversiteit, alsook concreet handelen in de klas. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: “Wat is de relatie tussen enerzijds de leeromgeving en anderzijds de betrokkenheid, het welbevinden en het schoolsucces van leerlingen in Vlaamse basisscholen met een groot aantal doelgroepleerlingen?”

Deze vraag werd belicht vanuit procesgerichte invalshoek, met aandacht voor het proces vanuit welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen, alsook voor de aanpak (klasklimaat en leerkrachtstijl) en de output (leerwinst i.t.v. taalvaardigheid). Gerelateerd aan het APE-model werd bovendien ook nagegaan of achtergrondkenmerken van de leerlingen (i.e. geslacht, SES en etniciteit van het gezin) een (hoofd)effect hebben op de procesvariabelen en/of de leerwinst en met andere woorden een risicofactor vormden voor de ontwikkeling van deze leerlingen? De resultaten kan u nalezen in het desbetreffende onderzoeksrapport.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerkers:

Els Bertrands, Evelien Buyse, Bart Declercq & Gerlinde Snoeck

Website:

http://www.steunpuntgok.be/

Publicatie: