Wetenschap en techniek in het basisonderwijs

Leerkrachtprofielen en onderwijs in Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs, werkzame bestanddelen voor deskundigheidsbevordering en attitudeverandering. Samen met vertrouwen en succes naar een krachtige leeromgeving voor wetenschap en techniek.

Dit onderzoek kadert binnen het aanvullend onderzoek van VTBpro, een samenwerkingsverband met VTB programma Talentenkracht, Roger Van Overstraeten Society – IMEC (Leuven), Fontys PABO Eindhoven, Science center Nemo in Amsterdam en Science center Technopolis in Mechelen. Met de extensie ‘pro’ van ‘professional’ is met VTBpro een strategische keuze gemaakt. Werken aan ‘capacity building’ op het niveau van leerkrachten is de invalshoek d.w.z. hen zo toerusten dat ze bij kinderen de fascinatie voor wetenschap en techniek kunnen wekken en deep-level-learning tot stand kunnen brengen. Een extra obstakel is dat ‘techniek’ niet bepaald populair is, zeker niet in een werkveld dat in hoge mate gefeminiseerd is. Dat brengt een extra uitdaging in het verhaal waaraan zeer uitdrukkelijk aandacht moet worden besteed.

De kern waarrond het onderzoek is opgebouwd is het doorgronden van het proces achter de deskundigheidsbevordering en attitudeverandering bij leerkrachten met betrekking tot wetenschap en techniek. Tot deze inzichten trachten we te komen door een basistraject op te zetten voor leerkrachten basisonderwijs in Vlaanderen en Nederland.

In dit basistraject worden de leerkrachten enerzijds op een krachtige manier met wetenschap en techniek geconfronteerd én participeren zij anderzijds actief aan de constructie van een krachtige leeromgeving met betrekking tot wetenschap en techniek voor leerlingen. We willen daarbij nagaan of het mogelijk is om over de leerkrachten heen verschillende profielen te onderscheiden en evoluties in de individuele profielen te registreren doorheen het basistraject.

Het basistraject wordt niet enkel als onderzoekstraject beschouwd, maar tegelijk als vormingstraject voor leerkrachten. Zo geven we bijvoorbeeld een introductiesessie over wat een krachtige leeromgeving inhoudt met betrekking tot wetenschap en techniek en doorlopen de leerkrachten een verkennend, confronterend parcours in een science center (Technopolis/Nemo).

Het onderzoek moet ons een zicht bieden op de mogelijke bevorderende en belemmerende factoren bij de professionalisering (deskundigheidsbevordering en attitudeverandering) van leerkrachten, en zo de nodige ‘know how’ opleveren ten behoeve van actoren in het veld. De resultaten van het onderzoek worden dan ook relevant geacht op verschillende niveaus.