Een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra 2019-05-03T08:59:04+02:00

Een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra

In 2011 en 2013 werden twee studies uitgevoerd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant om via de ervaringsgerichte benadering na te gaan hoe de bewoners in woonzorgcentra het maken. Deze projecten tonen aan dat de beleving van bewoners meenemen waardevolle informatie geeft over de kwaliteit van de voorziening. Door systematisch te kijken vanuit welbevinden en betrokkenheid kom je sterktes en zwaktes van het woonzorgcentrum op het spoor. Je komt onmiddellijk te weten waar interventies nodig zijn. In de Checklist Kwaliteit worden suggesties voor interventies geboden binnen 5 factoren (aanbod, begeleidingsstijl, ruimte voor initiatief, sfeer en relaties, organisatie) tijdens eet-, zorg- en leefmomenten.

In deze twee studies werd o.a. gebruik gemaakt van de Leuvense welbevinden- en betrokkenheidsschalen m.a.w. de scanning.

In 2015 werd het screeningsinstrument voor welbevinden en betrokkenheid bij bewoners ontwikkeld. In samenwerking met Universiteit Twente & Zorggroep Sint Maarten (NL, sinds 2015) en Armonea (BE, 2018) werden hiermee succesvolle implementatietrajecten opgezet in verschillende woonzorgcentra.

Promotor:

Ferre Laevers

CEGO-medewerker:

Charlotte Van Cleynenbreugel

Producten:

Contextgegevens
Onze brede maatschappelijke context

Procesgegevens bewoners
LBS, Leuvense Betrokkenheidsschaal
LWS, Leuvense Welbevindenschaal
Het screeningsinstrument voor welbevinden en betrokkenheid
Instrument belevingsgerichte observaties
Fiche ‘Beeld van de bewoner’

Medewerkers / vrijwilligers / familie
Bevraging ‘Hoe maak ik het hier?

Aanpak
Checklist Kwaliteit

Publicaties:

Van Cleynenbreugel, C., & Laevers, F. (2011). Hoe maken ze het eigenlijk? Welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren voor een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra. In T. Wijnen (Red.), Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen (pp. 1348-1364). Brussel.

Van-Cleynenbreugel, C., & Laevers, F. (2012). Hoe maken ze het eigenlijk? Welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren voor een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra. Zorgmagazine, 3, 28-31.

Van Cleynenbreugel, C., Herbots, E., Moons, J., & Laevers, F. (2011). Welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren voor een kwaliteitsvolle aanpak in rust- en verzorgingstehuizen. Ontwikkeling van een instrument voor zelfevaluatie. Eindverslag. (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: ExpertiseCentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, KU Leuven.

Van Cleynenbreugel, C., & Laevers, F. (2013). Naar een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra. Welbevinden en betrokkenheid als fundament voor zelfevaluatie. Eindverslag. (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: Expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, KU Leuven.

Van Cleynenbreugel, C., & Laevers, F. (2013). Naar een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra. Welbevinden en betrokkenheid als fundament voor zelfevaluatie. Eindverslag. Bijlagen. (Niet-gepubliceerd rapport). Leuven: Expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, KU Leuven.

Zorgcentrum